Client:Universiteit voor Humanistiek
Date:januari 11, 2016

Dialoog bevordering Universiteit voor Humanistiek

Aanleiding

In een eerder gesprek met twee leden van de werkgroep ‘Dialoog UvH’ (hierna ‘werkgroep’ genoemd) is vastgesteld dat onder het personeel behoefte was om in alle gezamenlijkheid in gesprek te komen over de identiteit, idealen en invulling daarvan in het dagelijkse werk. Zowel in het gesprek met de werkgroep als in het daaropvolgende gesprek met het College van Bestuur zijn daarvoor meningen, opvattingen en zienswijzen genoteerd die als uitgang dienden voor de verdere uitwerking van een proces dat werd ingericht door een dwarsdoorsnede van alle betrokken partijen.

Strategie, structuur, cultuur, bedrijfsvoering, besturing, financiering, communicatie en inhoud (de humanistische grondslagen) dienden te worden meegenomen. Er was een roep om herbezinning, om inspirerend leiderschap én om daadkrachtig management. Maar bovenal een roep om een hernieuwde verbinding tussen de humanistische grondslagen (de dagelijkse inhoud), de pragmatische bedrijfsvoering (de dagelijkse context) en om weer hierover met elkaar – face to face- in gesprek te gaan (het dagelijkse proces).

postulaten

 

Achterliggende filosofie van dit project

Het met elkaar aangaan van een gezamenlijk zoekproces waarbij inhoud, proces en context– middels een doorgaande dialoog – op elkaar worden afgestemd, vormde de focus én insteek. Dat betekent dat inhoud (het onderwerp – het wat ), proces (de fasering en werkwijze – het hoe ) en de context (met wie, met welke zingeving; het waarom) in dit verhaal door elkaar lopen. De dialoog en de inbedding daarvan, in wat gezien kan worden als een lerende – en dus dynamische – infrastructuur. De achterliggende aanname is dat hoe beter deze verloopt en ingebed is in een door alle betrokkenen geaccepteerde werkwijze – des te beter de kwaliteit en doorwerking van de inhoudelijke uitkomst zal zijn. Daarom wordt in deze offerte geen (normatieve) uitspraken gedaan ten aanzien van de inhoudelijke invulling. Wel wordt aandacht gegeven aan de afbakening van het inhoudelijke speelveld middels een richtinggevende vraag/opdracht, uitgangspunten voor samenwerking en een voorstel tot een meer systemische samenstelling van de werkgroep die aan de hand van deze opdracht leidend zal zijn bij de nadere invulling van het proces. De inhoudelijke invulling staat daarbij dus open en is aan de deelnemers aan de dialoog zelf.

Dit betekent, dat in de eerste fase (de tijdspanne van deze offerte) ligt op het proberen met elkaar op een constructieve wijze in gesprek te komen en dat in een latere fase – in zoverre blijkt dat dit gelukt is – verder in te zoomen op andere meer specifieke inhoudelijke invullingen.

http://www.uvh.nl/

humanistiek

error: Content is protected.