Whole Scale Change

Als we interveniëren om een verandering te bewerkstelligen richten we ons doorgaans op individuen, groepen, afdelingen, of bepaalde managementlagen. Op bestaande eenheden waarvan de begrenzingen vastliggen in een organigram. Wat eigenlijk wil zeggen dat we ons op de kaart richten en minder op het landschap zoals we dat in de dagelijkse praktijk tegen komen. Met de in dit boek uitgewerkte veranderkundige benadering proberen we  vooral te kijken naar de mens in relatie tot zijn omgeving, in fysieke zin maar ook vanuit haar of zijn sociale perceptie van wat belangrijk is.

b_largescale-landscape-web

In dit Nederlandstalig boek uit 2012 schrijven 16 verschillende praktijkbeoefenaars over hun ervaringen die zij in de afgelopen jaren hebben opgedaan met het vanuit een Whole Scale Change insteek begeleiden van veranderingsprocessen bij bedrijven en overheidsinstellingen. De auteurs gaan in op vragen als: Waar dien je op te letten? Wat is de rol van de adviseur/procesbegeleider en van de opdrachtgever? Hoe ontwerp je interventies voor kleine of grote groepen? In acht praktijkcases zijn zowel de auteurs als hun opdrachtgevers aan het woord hoe ze samen met een ontwikkelproces in gang zetten om samen met de overige betrokkenen eilandvorming tegen te gaan, en de betrokkenheid bij cliënten, consumenten en burgers te vergroten. Klik op bovenstaande foto voor meer informatie over het laatste boek dat hierover is verschenen

artikeldownload O&O artikel 2004

In dit Nederlandstalig artikel uit 2004 wordt ingegaan op een typisch veranderproces dat is ingestoken vanuit Whole Scale Change. Het artikel beschrijft hoe het proces begint met een bijeenkomst waarin alle betrokkenen met elkaar een antwoord formuleren waarom het voor hen van belang is om te veranderen. Het artikel is de uitkomst van een longitudinaal onderzoek naar de inzet, voortgang en uit komsten van een veranderproces bij MEE ZHZ in 2001. Het onderzoek is opgezet in samenwerking met Caroline de Vries, het verandertraject is opgezet en begeleid door Douwe Minkema.

artikeldownload M&O artikel 2002

In dit Nederlandstalig artikel uit 2002 wordt verslag gedaan van een uitgebreid evaluatief verslag gedaan naar de opzet en de effecten van organisatieverandering zoals dit bij een zestal bedrijven en in stellingen is uitgevoerd op basis van Whole Scale Change. Het onderzoek is opgezet en uitgevoerd in samenwerking met Rob de Wilde en Marjanka Bakker.

artikeldownload M&O artikel 1998

In dit Nederlandstalig artikel uit 1998 wordt ingegaan op twee verschillende veranderprocessen zoals deze in de periode 1997-1998 zijn uitgevoerd op basis van Whole Scale Change bij Fokker Services te Woensdrecht en bij ENW-Nuon Amstelland Gooi. Centraal in het artikel staat cultuurverandering. Beide verandertrajecten zijn opgezet en begeleid in samenwerking met Marc van Hooft.

essenties-persp_web

In dit hoofdstuk uit 2012 worden enkele proposities gedaan waarom verandering vanuit Whole Scale Change werkt. Om een voorbeeld te geven: Als je mensen over de zon hoort praten, is het net alsof ze echt geloven dat de zon opkomt en weer ondergaat. Astronomen hebben echter eeuwen geleden al onomstotelijk bewezen dat de aarde om haar as draait. De aarde is een roterende planeet en de zon staat stil. Dat vraagt niet alleen om een andere begripsvorming, maar ook om een andere manier van kijken. Het vraagt om een paradigmaverschuiving – een verandering van hoe iemand de wereld om zich heen begrijpt. Volgens sommige psychologen gaat het daarbij om een herinterpretatie van de betekenis die we geven aan fenomenen in ons dagelijks leven. In dit hoofdstuk vormt deze herinterpretatie het uitgangspunt van individuele gedragsverandering, verandering van groepsgedrag en uiteindelijk ook verandering van organisaties. Klik op bovenstaande foto voor meer informatie over het gehele boek zoals dit is geschreven door Marco de Witte, Jan jonker en Maurits jan Vink (Redactie)

artikeldownload pdf van het hoofdstuk

error: Content is protected.