Client:FNV Academie
Date:januari 11, 2016

Bestuurslid FNV Academie

Aanleiding en doelstelling FNV Academie

De FNV is in transitie naar een beweging: een fluïde platte organisatie die flexibel weet in te spelen op de behoeften van haar leden. Ze is dan ook in hoog tempo bezig met het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsvormen, werkwijzen en manieren van aansturing. In essentie komen deze ontwikkelingen neer op integratie van bestaande werkprocessen, samenwerking in teamverband over bestaande functionele grenzen heen en creatie van een eigen professionele ruimte in een continue wisselend werkveld.

Klik hier voor download    Artikel werkzaamheden FNV Academie

 

 

 

Het streven van de FNV academie is om leerprocessen te stimuleren die ertoe leiden dat inzichten, kennis en ervaring voor collega’s ter beschikking komen. De FNV academie heeft als aopdracht:

  • Het leveren van een bijdrage aan de gewenste organisatieontwikkeling binnen het kader van speerpunten en prioriteiten van de FNV in de komende jaren.
  • Het opbouwen van een dynamische infrastructuur voor leren en ontwikkelen, het stimuleren van leerprocessen en van een klimaat dat leren versterkt.
  • Het stimuleren en faciliteren dat medewerkers en leidinggevenden zich ontwikkelen, waardoor hun kwaliteiten, kennis en kunde tot hun recht komen. Om actief samen te werken aan organisatieontwikkeling én de eigen talenten ontplooien.

 

De visie op leren en ontwikkelen van de FNV Academie

De FNV Academie kiest voor een visie op leren en ontwikkelen die past bij de strategische koers van de FNV en het ontwikkelingsproces dat daaraan verbonden is. Deze visie bevat de volgende elementen.

Visie-elementen:

Verbinden en versterken staat centraal
Leren heeft primair betrekking op het verbinden van mensen, over de grenzen van sectoren en afdelingen heen, maar ook het verbinden van de binnenwereld en de buitenwereld van de FNV. Meer verbinding biedt kansen om onderling kennis te delen en elkaar te inspireren. Om goede voorbeelden uit te wisselen en zo als FNV organisatie meer te leren en leden beter te kunnen bedienen.

Leren in de context van werk
Leren is het meest krachtig wanneer het plaatsvindt tijdens of naast het werk. Dat kan door vragen die leven in het werk centraal te stellen, door in het werk verbeteringen uit te proberen of een experiment te doen. Het terugblikken en reflecteren op de gekozen aanpak in het werk is een belangrijk onderdeel van het leerproces. Het ontwikkelen van eigen kennis en vaardigheden en verbeteren en vernieuwen van werkprocessen kan zo hand in hand verlopen.

Ontwikkelen van ieders talenten
Ieder mens heeft talenten: een natuurlijke en eigen manier van werken om iets goed te doen. Het ontdekken van eigen talenten en deze verder ontwikkelen door training, opleiding en leren in het werk is van groot belang. Het maakt de FNV sterker als mensen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen en kansen krijgen om door te groeien. Als ze in hun werk de dingen kunnen doen waar ze goed in zijn. Dat vraagt dat zij zelf verantwoordelijkheid (mogen) nemen voor de ontwikkeling van hun vakmanschap en actief leer-en opleidingsvragen stellen. En dat de organisatie mogelijkheden biedt voor opleiden, leren en ontwikkelen die transparant en toegankelijk zijn.

Veranderen: van uitrollen naar uitzoeken
De FNV Academie wil bevorderen dat medewerkers zelf mede vorm kunnen geven aan veranderingen. De top van de organisatie geeft richting, maakt keuzes en stelt kaders voor de organisatie. Als de kaders helder zijn, kunnen daarbinnen vermogens van de medewerkers worden aangesproken om een actieve bijdrage te leveren aan de beoogde veranderingen. Medewerkers kunnen zelf betekenis geven aan veranderingen en hun eigen resultaatbijdrage benoemen..

Leidinggevenden hebben de verantwoordelijkheid om medewerkers hierbij te coachen en waar nodig te sturen in de richting van gewenste resultaten. Zo kan een samenspel ontstaan dat mogelijk maakt dat de FNV als een lerende organisatie werkt.

Waarderende aanpak
“We leren van onze fouten, we groeien van onze successen”. Waarderend onderzoeken is een manier van leren en veranderen door dialoog en onderzoek, die zich kenmerkt door een focus op sterktes en kracht. Een organisatie kan zich positief ontwikkelen, wanneer mensen steeds gezamenlijk blijven onderzoeken wat er werkt en vaker doen wat werkt. Dat houdt ook in: stoppen met of afbouwen van zaken die niet succesvol zijn. Deze open, uitnodigende aanpak genereert bij betrokkenen energie en zelfvertrouwen om stappen te zetten en tot actie over te gaan. Het onderlinge vertrouwen neemt toe als mensen met elkaar positieve beelden en ervaringen delen en praten over wat ze graag zouden willen.

logo-fnv-300

error: Content is protected.