Date:januari 11, 2016

Commissielid Ministerie van Veiligheid en Justitie

Aanleiding en Achtergrond project

Gedetineerden krijgen weinig eigen verantwoordelijkheden en worden daardoor nauwelijks uitgedaagd om eigen initiatieven te ontplooien en zelf hun leven te organiseren. Door gedetineerden meer zelfredzaam te maken en niet meer dan nodig te beveiligen, krijgen ze meer ruimte om zelf regie te nemen over hun leven. Dit vergroot de kans op een geslaagde terugkeer in de samenleving en draagt bij aan het voorkomen van recidive. Het stimuleren van meer zelfredzaamheid sluit ook aan bij de huidige maatschappelijke ontwikkeling dat burgers zichzelf moeten kunnen redden zo nodig met behulp van hun sociale netwerk.

Inhoudelijk betekent dit dat een verandering nodig is in de wijze van denken over, inrichten van en uitvoering geven aan detentie. Het volstaat niet langer om in PI’s enerzijds van gedetineerden te verlangen (meer) initiatief te nemen, en het personeel te vragen hen daarop aan te spreken, en anderzijds vast te blijven houden aan een oude situatie waarin zowel personeel als gedetineerden moeten functioneren in een structuur waarin zij zelf maar weinig beslissingen kunnen nemen. Zelfredzaamheid, een speerpunt in het plan van aanpak, kan alleen ontluiken en groeien bij voldoende autonomie, en de inrichting en aansturing van de organisatie moet daarvoor worden aangepast.

Als uitvloeisel van het Plan van Aanpak zijn pilots ingericht, te weten:

  • twee pilots in respectievelijk PI Heerhugowaard en PI Arnhem-Zuid gedurende de periode 1 maart 2014 tot tenminste half oktober 2014
  • twee pilots in respectievelijk PI Nieuwersluis en PI Middelburg gedurende de periode 2015-2016

 

Opdracht en pilots

Binnen de pilots dienen maatregelen te worden bedacht, gedragen en uitgevoerd door het eigen personeel gericht op het stimuleren van de zelfredzaamheid van de gedetineerden (door het geven van meer eigen verantwoordelijkheid) en de zelfsturing door het personeel (door te werken met zelfsturende teams). Tegelijk staat voor DJI voorop dat detentie altijd veilig en humaan moet zijn, en gericht moet zijn op re-integratie. Alleen de opsluiting is immers de straf, daar bovenop mag geen detentieschade ontstaan. Dat gedetineerden zichzelf meer moeten kunnen redden, betekent dus niet dat zij ‘het zelf maar wat meer moeten uitzoeken’, maar juist dat zij daarvoor de mogelijkheden en ook de ondersteuning krijgen.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft VanMontfoort de opdracht verstrekt om de twee eerst gestarte pilots (binnen de PI Heerhugowaard en de PI Arnhem-Zuid ) te evalueren. De voorliggende rapportage bevat de resultaten van de evaluatie die is uitgevoerd in de periode september 2014 – eind april 2015.

Extra informatie is te vinden op:

http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2526-pilots-zelfredzaamheid.aspx

download artikelDownload Eindrapport eerste fase.pdf 

 

error: Content is protected.