Wie verandert er hier nou eigenlijk? (Mediawerf – Lenthe, 2006)

In het boek wordt nader ingegaan op een landelijk onderzoek onder ruim 100 topmanagers zoals dit in samenwerking met het Organisatieadviesbureau Twijnstra Gudde is opgezet en uitgevoerd. In een combinatie van diepteinterviews en een gestructureerde vragenlijst is gevraagd naar de ervaringen met de opzet en de resultaten van het veranderproces waar de geinterviewden eindverantwoordelijk voor waren.

Recensie: Dr. Gertjan de Groot – Veranderingsdeskundige bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vanuit zowel de filosofie, natuurkunde als de sociale wetenschappen wordt ingegaan op het spanningsveld dat managers ervaren wanneer ze sturen op het realiseren van (een voorbedacht) doel en het ontwikkelen van commitment met dit doel. In het boek wordt ingegaan op een business case bij een semi-overheidsbedrijf en een landelijk opgezet onderzoek onder ruim 100 topmanagers. In de business case wordt met name stil gestaan bij de achterliggende dilemma’s en het handelingsperspectief van de betrokken organisatieadviseurs. In het landelijk onderzoek wordt ingegaan op de drijfveren en de overwegingen van  de geïnterviewde managers.

 

Auteurs: Laura ten Ham & Antonie van Nistelrooij

Category:
Date:
Back To Top
Contact

info@avannistelrooij.nl