Adviseurs & Managers

In een serie van publicaties over het beroepsveld van consultants en managers is zojuist (2017) een nieuw hoofdstuk van Antonie van Nistelrooij verschenen in een boek uitgebracht bij Kessels & Smit uitgeverij, met als titel ‘Imperfect Adviseur; persoonlijke verhalen over het werk’.

Hoe kun je als organisatieadviseur je toegevoegde waarde maximeren? Hoe zorg je ervoor dat weerstand tegen verandering wordt weggenomen?  Een kernthema in menig boek over het organisatie-advieswerk. Veel van deze boeken hebben een zeker normatief  karakter: zo moet je het doen en dan wordt je succesvol!

‘Imperfecte adviseur’ kiest een geheel andere invalshoek. Hier gaat het niet over ‘hoe het moet’, maar juist over ‘hoe het gaat’. ‘Het’ betreft dan de praxis zoals de organisatieadviseur die ervaart. Inclusief volstrekt onverwachte gebeurtenissen en totaal onvoorspelbare voorvallen.

In dit boek gaan zeven ervaren adviseurs gaan in op ‘de binnenkant’ van het advieswerk. Niet de succesverhalen. Maar juist de momenten waarop het vastliep. Waarbij je als adviseur ook geen idee meer hebt hoe verder te gaan. Bij deze kijkjes in de advieskeuken lopen de emoties soms hoog op. Het gaat over atelofobie: de angst voor imperfectie; voor het niet goed genoeg blijken te zijn. Maar ook over de vraag hoe je met de onverteerbaarheid van het falen omgaat. En of dat laatste eigenlijk wel mogelijk is. Een serie praktijkverhalen inclusief uitgebreide persoonlijke en meer theoretische reflecties. Om zo nadere betekenis te geven aan de binnenkant van het adviesvak. Herkenbaar. Inleefbaar.

Klik op afbeelding voor aanschaf via webshop

Overige onderzoeken en publicaties naar het beroepsveld van consultants en managers is te vinden via onderstaande links

download M&O artikel 2005 Antonie van Nistelrooij

download M&O artikel 2005

download JCM artikel 2007 Antonie van Nistelrooij

download JCM artikel 2007

Om inzicht te krijgen in de veranderkundige voorkeuren van Nederlandse organisatieadviseurs zijn 135 vragenlijsten uitgezet gebaseerd op het kleurenmodel van De Caluwé & Vermaak (1999).Uit de steekproef blijkt dat de organisatieadviseurs overwegend uitgaan dat mensen veranderen op basis van leerprocessen (groene denkwijze) en zelforganiserende processen (witte denkwijze). Tegelijkertijd geven de respondenten aan dat ze interventiemethoden toepassen welke geënt zijn op het beheersmatig en doelgericht laten verlopen van veranderingsprocessen (blauwe werkwijze). Het Nederlandstalige artikel is verschenen in M&O in 2005 en een nader verdiepend Engelstalige versie is verschenen in 2007 in de Journal of Change Management. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Nanja Schouten en Léon de Caluwé.

Adviseurs-en-Managers-download-M&C-artikel-2007

download M&C artikel 2007

Het Management & Consultant artikel uit 2007 gaat in op de resultaten van een breed opgezet onderzoek onder ruim 20 vooraanstaande mediators, conflicthanteerders en andere deskundigen op het gebied van conflicthantering- en bemiddeling. Getracht is op basis van de indeling van Burrell en Morgan te komen tot een overzichtelijke weergave van de diverse werkwijzen en opvattingen van deze gemêleerde beroepsgroep. Het onderzoek is opgezet in samenwerking met Léon de Caluwé en Hanna Vermeer.

HMR Ten Ham De Caluwe 2006

Wat vinden topmanagers van de verandertrajecten die ze initiëren en begeleiden? Wat vinden ze belangrijk en vinden ze zichzelf succesvolle veranderaars? Om deze vragen te beantwoorden zijn ruim honderd directieleden en managers uit het bedrijfsleven in Nederland geïnterviewd.

Sturing-en-zelfsturing - Antonie van Nistelrooij

Van Nistelrooij & Ten Ham 2006 sturing en zelfsturing

Grootschalige organisatorische veranderprocessen zijn aan de orde van de dag, ook in Nederland. Vaak gaat het daarbij om strategische transformaties, inclusief herstructurering. Uit uitgebreid landelijk onderzoek onder ruim honderd Nederlandse topmanagers – blijkt, verrassend genoeg, dat rationele uitgangspunten en welhaast Tayloriaanse top-down aansturing daarbij nog steeds overheersen. Toch geven de geïnterviewde managers volmondig toe dat de trajecten anders verliepen dan oorspronkelijk was gepland. Misschien had er toch meer ruimte moeten worden ingebouwd voor reflectie en inbreng van medewerkers? Een artikel geschreven samen met laura ten Ham over sturing en zelfsturing, met aanbevelingen.

Change Leadership Management & Consultant artikel - van Nistelrooij

Ten ham & Van nistelrooij MC 2006

De ondervraagde Nederlandse topmanagers in dit landelijke onderzoek zeggen zich bewust te zijn van het belang van goede communicatie, al wordt dit vaak tegelijk als ‘niet afdoende’ beschouwd. Reflectie en feedback op de eigen communicatie worden ook genoemd, maar zonder dat hier daadwerkelijk aandacht aan wordt gegeven. Dit artikel is samen geschreven met Laura ten Ham en is in 2006 verschenen in het tijdschrift ‘Management Executive’

wie_930

In het boek wordt nader ingegaan op een landelijk onderzoek onder ruim 100 topmanagers zoals dit in samenwerking met het Organisatieadviesbureau Twijnstra Gudde is opgezet en uitgevoerd. In een combinatie van diepteinterviews en een gestructureerde vragenlijst is gevraagd naar de ervaringen met de opzet en de resultaten van het veranderproces waar de geinterviewden eindverantwoordelijk voor waren.

Recensie: Dr. Gertjan de Groot – Veranderingsdeskundige bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vanuit zowel de filosofie, natuurkunde als de sociale wetenschappen wordt ingegaan op het spanningsveld dat managers ervaren wanneer ze sturen op het realiseren van (een voorbedacht) doel en het ontwikkelen van commitment met dit doel. In het boek wordt ingegaan op een business case bij een semi-overheidsbedrijf en een landelijk opgezet onderzoek onder ruim 100 topmanagers. In de business case wordt met name stil gestaan bij de achterliggende dilemma’s en het handelingsperspectief van de betrokken organisatieadviseurs. In het landelijk onderzoek wordt ingegaan op de drijfveren en de overwegingen van  de geïnterviewde managers.

Het boek is nog verkrijgbaar via managementboek.nl.

Category:
Date:
Back To Top
Contact

info@avannistelrooij.nl